Algemene voorwaarden VANIMEDIA VOF

Laatste update: 01-12-2020

Definities

Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden.

VANIMEDIA
VANIMEDIA, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37139554.

De Afnemer
Een natuurlijke – of rechtspersoon met wie VANIMEDIA een overeenkomst aangaat of is aangegaan.

Overeenkomst
Elke overeenkomst tussen VANIMEDIA en de Afnemer met betrekking tot dienst(en) die VANIMEDIA levert aan de Afnemer.

Diensten
De diensten waarvan levering met de Afnemer is overeengekomen in de Overeenkomst.

Programmatuur
De Programmatuur die door VANIMEDIA aan de Afnemer wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld in het kader van de Diensten van VANIMEDIA.

Gebruikersnaam
De door VANIMEDIA aan de Afnemer toegekende identificatiecode, bestaande uit een combinatie van cijfers en letters, waarmee de Afnemer in combinatie met het Wachtwoord toegang heeft tot de Diensten van VANIMEDIA.

Wachtwoord
De code bestaande uit een cijfer en/of lettercombinatie waarmee de Afnemer in combinatie met de Gebruikersnaam toegang krijgt tot de Diensten van VANIMEDIA.

IP-adres
Een uniek nummer bestaande uit 4 reeksen cijfers die op het internet gebruikt worden voor het uniek identificeren van machines en/of een locatie.

Domeinnaam
Een unieke naam waarmee of waaronder een website of andere internet gerelateerde dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door de Afnemer, binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden, gekozen naam gevolgd door een aanduiding voor een land, gebied of soort, of ander uniek soort domein, gescheiden door een punt.

1. Algemeen/toepasselijkheid voorwaarden

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van VANIMEDIA. b. Deze versie van de Algemene Voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van de Algemene Voorwaarden.
c. Biedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met VANIMEDIA schriftelijk tot stand zijn gekomen en door VANIMEDIA als zodanig zijn aanvaard.
d. Door de Afnemer gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden zijn niet van toepassing.
e. In alle gevallen waarin een Overeenkomst met de Afnemer eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.
f. VANIMEDIA is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen gaan in één maand na bekendmaking of nader aangegeven datum. De actuele Algemene Voorwaarden worden gepubliceerd op de website van VANIMEDIA (www.vanimedia.nl). Indien de Afnemer wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

2. Aanbiedingen en het tot stand komen van een Overeenkomst

a. Alle door VANIMEDIA gedane offertes zijn vrijblijvend. VANIMEDIA heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de Afnemer verstrekte gegevens.
b. De Overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte door de Afnemer VANIMEDIA heeft bereikt op de wijze als in lid d van dit artikel aangegeven. Een acceptatie brengt met zich mee dat de Afnemer een offerte volledig invult, ondertekent en voorziet van gewenste geldige bescheiden.
c. Zolang er nog geen sprake is van een fysieke verbinding of in geval van aanvraag van een Domeinnaam een toewijzing en/of levering van overige diensten en producten die VANIMEDIA aan de Afnemer levert kan VANIMEDIA haar gedane aanbod na aanvaarding nog herroepen.
d. Aanvaarding door de Afnemer van een gedane offerte dient te geschieden door de offerte op iedere pagina geparafeerd en onderaan de laatste pagina ondertekend en gedagtekend per post aan VANIMEDIA te retourneren. Indien dit uitdrukkelijk door VANIMEDIA wordt aangegeven kan aanvaarding ook op andere wijze, bijvoorbeeld per e-mail, geschieden.
e. Indien in de acceptatie ten aanzien van de offerte voorbehouden of wijzigingen, in welke hoedanigheid en van welke aard dan ook, door de Afnemer zijn aangebracht, komt in afwijking van lid b. van dit artikel de Overeenkomst eerst tot stand indien VANIMEDIA aan de Afnemer heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen. Voor zover enige wijziging als bedoeld zou leiden tot een verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de tarieven schriftelijk apart tussen partijen te worden overeengekomen.
f. Voor zover de Afnemer zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam een Overeenkomst met VANIMEDIA aangaat, dient deze zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de Afnemer aan te tonen.
g. Bij het bestellen van de Dienst dient de Afnemer alle door VANIMEDIA gevraagde informatie te verstrekken en de door VANIMEDIA voorgeschreven bestelmethoden toe te passen. Indien de Afnemer onjuiste of onvolledige informatie verstrekt of niet de voorgeschreven bestelmethode volgt is VANIMEDIA gerechtigd de Dienst met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te schorten.
h. Bestaande Afnemers van VANIMEDIA kunnen de mogelijkheid worden geboden een nieuwe domeinnaam en/of IP adres aan te vragen door middel van elektronische voorzieningen. De aanvraag wordt dan door VANIMEDIA (per e-mail) bevestigd.
i. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van VANIMEDIA daartoe alle documentatie danwel informatie te verstrekken danwel medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor de registratie van een domeinnaam, bij gebreke waarvan VANIMEDIA het recht heeft de toegekende domeinnaam- registratie van Afnemer ongedaan te maken danwel de registratie procedure te staken en de Overeenkomst met de Afnemer te beëindigen. Afnemer machtigt VANIMEDIA reeds nu voor alsdan tot het doen van deze rechtshandeling uit zijn naam, hetgeen echter niet betekent dat VANIMEDIA verantwoordelijk kan worden gehouden voor het uit eigen beweging versturen van benodigde informatie naar de betreffende instanties. De eindverantwoordelijkheid hiervoor ligt te allen tijde bij de Afnemer.
j. Indien voor het gebruik of de aanvraag van een bepaalde domeinnaam of een bepaalde domeinnaam-extensie voorwaarden worden gesteld door de instantie die de betreffende domeinnaam danwel extensie uitgeeft dient de Afnemer aan deze voorwaarden te voldoen, bij gebreke waarvan VANIMEDIA het recht heeft de toegekende domeinnaam-registratie van Afnemer ongedaan te maken, danwel de registratieprocedure op te schorten. Bijvoorbeeld: in geval van aanvragen van een .nl domeinregistratie is Afnemer op eerste verzoek van VANIMEDIA daartoe verplicht binnen 10 dagen een recent uittreksel van zijn Kamer van Koophandel inschrijving te verstrekken en een vrijwaringsverklaring van de Stichting Internet Domeinregistratie.

3. De Overeenkomst

a. Termijn
De duur van een Overeenkomst voor een contract is minimaal 12 maanden. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor een periode van 12 maanden plaats, behoudens tijdige opzegging door de Afnemer of door VANIMEDIA zoals omschreven in artikel 3b.
b. Opzegging
Opzegging van een Overeenkomst door de Afnemer dient minimaal één kalendermaand voor het einde van de overeengekomen termijn te geschieden. VANIMEDIA heeft het recht de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van minimaal twee (2) kalendermaanden in acht dient te worden genomen. Opzegging door Afnemer dient schriftelijk te geschieden per aangetekende post, waarbij als opzegdatum geldt het door VANIMEDIA te zenden en door de Afnemer te ontvangen opzegbewijs.
c. Prijswijziging
Indien na het sluiten van de Overeenkomst binnen 3 maanden een wijziging in de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de met de Afnemer overeengekomen prijs. Prijsverhogingen na een periode van 3 maanden zullen worden doorberekend aan de Afnemer, doch deze heeft gedurende een kalendermaand na de mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de Overeenkomst te beëindigen, op de manier zoals bij 3b beschreven. Reeds verschuldigde bedragen worden niet gecrediteerd. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats. Prijszijgingen worden gecommuniceerd op uw factuur. Ons actuele uurtarief vindt u altijd hier terug op onze website: vanimedia.nl/tarieven
d. Meerwerk/extra kosten
Indien VANIMEDIA ten behoeve van de Afnemer werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de Afnemer op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening worden gebracht.
e. Overschrijding dataverkeer
De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor (de extra kosten voor) overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer (versturen van tekst of afbeeldingen over het internet via een server van VANIMEDIA van en naar de website van de Afnemer). De bandbreedte van hostingpakketten is, mits schriftelijk anders overeengekomen, maximaal 2 GB per kalendermaand. Bij overschrijding kunnen kosten in rekening worden gebracht.

4. Prijs

a. Alle prijzen voor de Diensten en/of producten van VANIMEDIA worden in rekening gebracht vanaf de totstandkoming van de Overeenkomst. VANIMEDIA stelt haar facturen in euro’s op.
b. Door de Afnemer betaalde vergoedingen zien slechts op door VANIMEDIA verstrekte Diensten en zien derhalve niet op bijvoorbeeld door Afnemer te maken of gemaakte telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met het systeem van VANIMEDIA of transport van informatie tussen het systeem van VANIMEDIA en de Afnemer.
c. Met betrekking tot gratis diensten, behoudt VANIMEDIA zich het recht voor om in de toekomst te allen tijde een nader te mededelen tarief in rekening te brengen aan de Afnemer. Voor een dergelijke mededeling zal een termijn in acht genomen worden van 2 maanden. Vanaf het moment genoemd in deze mededeling zal VANIMEDIA de betreffende tarieven in rekening brengen en zal de Afnemer betaling daarvan verschuldigd zijn.

5. Betaling

a. Voor betaling van de Diensten dient de Afnemer VANIMEDIA te machtigen zodat de verschuldigde bedragen automatisch kunnen worden afgeschreven. VANIMEDIA is gerechtigd extra gemaakte kosten in rekening te brengen, indien de Afnemer ervoor kiest niet door middel van een machtiging voor automatische afschrijving te betalen. Indien geen machtiging is verstrekt of een afschrijving wordt gestorneerd ontvangt de Afnemer 1 maal een waarschuwing per post. Indien de afschrijving ook dan geen doorgang kan vinden dienen alle facturen door de Afnemer te zijn voldaan binnen 30 kalenderdagen na de op de factuur vermelde datum. Indien VANIMEDIA niet in staat is gebleken het bedrag van de rekening van de Afnemer af te (doen) schrijven, of indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aansprakelijk voor de door VANIMEDIA geleden en te lijden schade, c.q. te maken of gemaakte kosten. De Afnemer is in dat geval tevens administratiekosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom/factuurbedrag, met een minimum van 15 euro en vermeerderd met de wettelijke rente, vanaf de vervaldata van de facturen.
b. Betalingen dienen door de Afnemer te geschieden zonder dat hem een beroep op inhouding, korting of compensatie toekomt. Elk beroep van de Afnemer op verrekening met een vordering op VANIMEDIA is uitgesloten. VANIMEDIA behoudt zich het recht voor om verschuldigde bedragen af te schrijven van de bankrekening van de Afnemer, danwel aan Afnemer te factureren, vóór aanvang van de nieuwe, overeengekomen contractstermijn of voorafgaande aan een nieuwe verlenging van de contractstermijn.
c. Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien de Afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
d. VANIMEDIA is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de Afnemer. VANIMEDIA kan naar aanleiding daarvan redelijke zekerheid – in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie – voor nakoming van betalingsverplichtingen van de Afnemer verlangen. Afnemer is verplicht op het eerste verzoek van VANIMEDIA daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken.
e. Zolang de Afnemer geen volledige betaling heeft verricht, kan hij geen gebruik maken van de Diensten van VANIMEDIA en blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde Domeinnaam ter beschikking van VANIMEDIA, zulks ongeacht de rechten welke de Afnemer op deze Domeinnaam zou kunnen doen gelden. Van die rechten wordt de Afnemer geacht afstand te hebben gedaan, tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten. VANIMEDIA draagt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor het verliezen door de Afnemer van zijn recht(en) op de Domeinnaam of voor het feit dat de Domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen. VANIMEDIA kan zich genoodzaakt zien de betreffende Domeinnaam eventueel te koop aan te bieden aan derden om zo gemaakte kosten alsnog betaald te zien.

6. Levering/levertijd

a. Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de Afnemer zal VANIMEDIA zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de diensten zoals vermeld in de Overeenkomst. Indien VANIMEDIA voor de levering van een Dienst afhankelijk is van derden/leveranciers is VANIMEDIA niet aansprakelijk voor late levering, tenzij late levering uitsluitend veroorzaakt wordt door VANIMEDIA en VANIMEDIA bovendien aansprakelijk is op grond van de elders in deze Algemene Voorwaarden beschreven bepalingen (met name artikel 15).
b. Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de Afnemer bij aanvang van de Overeenkomst menen dat VANIMEDIA niet tijdig heeft geleverd dan dient de Afnemer VANIMEDIA in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan VANIMEDIA zijn toe te rekenen en dit in meer dan 10% van de afgesproken termijn, dan heeft de Afnemer recht op 5% korting op het totale gefactureerde bedrag of op Opzegging van de overeenkomst.
c. Naast de levering van hetgeen hierboven in artikel 6a is genoemd krijgt de Afnemer de mogelijkheid om voor ondersteuning gebruik te maken van ondersteuning via telefoon of e-mail binnen de door VANIMEDIA gehanteerde openingstijden. Deze service is, overeengekomen, bij de prijs inbegrepen. VANIMEDIA behoudt zich het recht voor om de openingstijden eenzijdig te wijzigen. 24 uurs ondersteuning is niet inbegrepen in de prijs tenzij deze nadrukkelijk is opgenomen in de offerten en de factuur.
d. VANIMEDIA is gerechtigd de levering van Diensten op te schorten indien zij gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Afnemer en aan een door VANIMEDIA verlangde waarborgsom of zekerheidstelling zoals genoemd in artikel 5d niet wordt voldaan of indien het (nagenoeg) vaststaat danwel aannemelijk is dat de Afnemer niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.
e. VANIMEDIA is eveneens gerechtigd de levering van de Diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien: 1) de Afnemer op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen 2) VANIMEDIA aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde diensten/ Programmatuur, al dan niet door de Afnemer 3) er sprake is van een overmachtsituatie zoals genoemd in artikel 14a.
f. VANIMEDIA kan Afnemer nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens dienstverlening te continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken danwel ingeval zich één van de onder artikel 6d of artikel 6e genoemde situaties voordoet.

7. Verplichtingen van VANIMEDIA

a. Aan de zijde van VANIMEDIA bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen Diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de Afnemer te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen.
b. VANIMEDIA draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Diensten, waarbij zij zich tot het uiterste inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. VANIMEDIA kan niet garanderen dat de telefoonlijn, kabelverbinding en/of andere verbindingen met VANIMEDIA en/of het Internet optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder niet wanneer VANIMEDIA van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden (telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, etc).
c. VANIMEDIA staat niet in voor geschiktheid van de Diensten voor het doel dat de Afnemer voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan VANIMEDIA kenbaar is gemaakt. De Afnemer doet afstand van zijn recht op vernietiging van de Overeenkomst wegens dwaling.
d. Aan de zijde van VANIMEDIA bestaan een inspanningsverplichting om het contract zo optimaal en zorgvuldig mogelijk te vervullen. Hierin is inbegrepen dat iedere volgens de procedure binnengekomen aanvraag tot wijziging binnen 48 uur dient plaats te vinden. Dit met inachtneming van een overmachtsituatie zoals genoemd in artikel 14a.
e. VANIMEDIA maakt regelmatig back-ups van de website van de Afnemer inclusief de database. Deze kunnen in geval van calamiteiten worden aangewend om de website te herstellen. Aan het herstellen van een back-up zijn, mits anders overeengekomen, kosten verbonden waarover VANIMEDIA de Afnemer via mail op de hoogste stelt voor aanvang van deze procedure. VANIMEDIA is niet aansprakelijk voor de correcte werking van het back-upsysteem.
f. VANIMEDIA hanteert een uptime van de hostingpakketten, mits anders overeengekomen, van 95%. Indien VANIMEDIA haar verplichtingen ten aanzien van de uptime niet kan nakomen heeft de Afnemer recht op restitutie ter hoogte van één maand hostingkosten.

8. Verplichtingen van de Afnemer

a. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Afnemer zelf apparatuur, programmatuur en hulpapparatuur aan te schaffen om VANIMEDIA in staat te stellen de Diensten zoals overeengekomen aan hem te verlenen.
b. De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur, programmatuur, hulpapparatuur en verbindingen noodzakelijk om de Diensten operationeel te laten zijn. De Afnemer draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn of haar website en gebruik van de afgenomen diensten.
c. De Afnemer verricht generlei handelingen, zoals het opstarten van processen/programma’s op de systemen van VANIMEDIA, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van VANIMEDIA en/of overige internet gebruikers naar het oordeel van VANIMEDIA zouden kunnen hinderen.
d. Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de Afnemer ter beschikking gestelde opslagruimte/schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de algemeen aanvaarde normen van toepassing op het gebruik van internet, de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming (moedwillig of niet moedwillig op grote schaal verspreiden van e-mail), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van (kinder)pornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig
vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken) waarbij de Afnemer enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
e. Voor schade aan VANIMEDIA of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel is de Afnemer aansprakelijk.
f. VANIMEDIA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de Afnemer verstrekte toegang tot- en gebruik van de Diensten en systemen van VANIMEDIA buiten gebruik te stellen wanneer de Afnemer handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de Afnemer in dat geval verplicht de factuur volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden.
g. VANIMEDIA is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van de Afnemer. De Afnemer vrijwaart VANIMEDIA tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
h. Het is de Afnemer niet toegestaan zijn Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij VANIMEDIA daaraan voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.
i. Het is de Afnemer niet toegestaan hem door VANIMEDIA ter beschikking gestelde Programmatuur te kopiëren anders dan voor eigen gebruik en voor het maken van back-ups. De Afnemer mag aan de Programmatuur, alsmede aan de door hem gemaakte back-ups geen wijzigingen aanbrengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VANIMEDIA.
j. Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts toegestaan aan de Afnemer. Het is de Afnemer niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van de Diensten van VANIMEDIA gebruik te laten maken of zijn Gebruikersnaam aan derden beschikbaar te stellen anders dan een Gebruikersnaam die tot doel heeft medewerkers van de Afnemer toegang te verlenen tot het systeem van de Afnemer.

9. Persoonsgegevens

a. De Afnemer geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die VANIMEDIA aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd.
b. De Afnemer kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van VANIMEDIA zijn opgeslagen.
c. De Afnemer stemt ermee in dat VANIMEDIA zijn persoonsgegevens kan verstrekken aan de huidige en toekomstige aandeelhouders van VANIMEDIA en de daaraan gelieerde ondernemingen of kan gebruiken voor marketingdoeleinden en persoonsgerichte aanbiedingen.

10. Programmatuur en Intellectuele eigendom

a. Aan de Afnemer wordt voor de duur van de Overeenkomst een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verstrekt met betrekking tot de Programmatuur en de eventueel daarbij behorende gebruikersdocumentatie. De Afnemer gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij de Programmatuur en de documentatie.
b. De Afnemer onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de Diensten en back-up doeleinden.
c. De Afnemer onthoudt zich van het (laten) aanbrengen van enige wijziging en/of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) Programmatuur en/of enige merken, (copyright-)notices of andere aanduidingen.
d. Het is de Afnemer niet toegestaan derden gebruik van de Programmatuur en/of de daarbij behorende documentatie te laten maken.

11. Domeinnamen en IP-adressen

a. Indien is overeengekomen, dat VANIMEDIA voor de Afnemer zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
b. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een Domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan, de van tijd tot tijd geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een Domeinnaam en/of IP-adressen. VANIMEDIA vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. VANIMEDIA is niet aansprakelijk in geval een aangevraagde domeinnaam en/of IP-adres niet wordt toegekend.
c. De Afnemer kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief of e-mail van VANIMEDIA, inhoudende dat de gevraagde Domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
d. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Afnemer, mits anders overeengekomen. De Afnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de Domeinnaam. De Afnemer vrijwaart VANIMEDIA tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam VANIMEDIA geen bemiddeling heeft verleend.

12. Beheer van de Diensten / systemen van VANIMEDIA

a. De Diensten van VANIMEDIA worden, voor zover van toepassing, geleverd conform de standaardinstellingen van VANIMEDIA, zoals van tijd tot tijd gehanteerd. De standaardinstellingen kunnen te allen tijde door VANIMEDIA worden aangepast.
b. VANIMEDIA is gerechtigd met voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen. In de regel zal VANIMEDIA onderhoud aan haar systemen in de nachtelijke uren tussen 1 en 5 uitvoeren.
c. VANIMEDIA is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure van de Diensten.
d. VANIMEDIA is niet aansprakelijk voor schade van de Afnemer als gevolg van het onder de voorgaande leden gestelde.
e. VANIMEDIA is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de geleverde Dienst, mits zulke wijzigingen niet de functionaliteit of de kenmerken van de Dienst nadelig beïnvloeden. Overigens geldt voor gratis Diensten dat VANIMEDIA te allen tijde onvoorwaardelijk gerechtigd is deze aan te passen of te wijzigen. Wijzigingen in de Diensten kunnen worden bekend gemaakt middels email.

13. Ontbinding

a. VANIMEDIA is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat de Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de Afnemer een Overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.
b. VANIMEDIA heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Afnemer in staat van faillissement wordt gesteld, in surseance van betaling verkeert, faillissement danwel voorlopige surseance van betaling heeft aangevraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de Afnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
c. VANIMEDIA kan bij ontbinding van de Overeenkomst de registratie van de Domeinnaam van de Afnemer ongedaan maken. Ter zake aanvaardt VANIMEDIA geen enkele aansprakelijkheid.

14. Overmacht

a. In geval van overmacht kan de Afnemer VANIMEDIA nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien VANIMEDIA niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege oorlog(gevaar), oproer, molest, brand, waterschade, vorst, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie
verbindingen, verandering in toepasselijke wet- of regelgeving.
b. Indien door overmacht VANIMEDIA langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding van de inmiddels door VANIMEDIA gemaakte kosten door de Afnemer.
15. Limitering van Aansprakelijkheid
a. Behalve op de in artikel 6b en 7e genoemde restitutie kan de Afnemer geen aanspraak maken op enige vergoeding door VANIMEDIA van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering van de Diensten.
b. VANIMEDIA is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst met de Afnemer nooit aansprakelijk voor door de Afnemer geleden indirecte- dan wel gevolgschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, omzet, gemiste inkomsten) en derhalve niet tot enige vergoeding van dit soort schade gehouden. De Afnemer is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee lijdt of kan lijden.
c. VANIMEDIA’s aansprakelijkheid is gelimiteerd tot directe, materiele schade die ontstaan is door een aan haar toe te rekenen tekortkoming, en tot maximaal een bedrag dat gelijk is aan het totaal van de door de Afnemer voor geleverde Diensten aan VANIMEDIA betaalde bedragen.
d. Schade waarvoor VANIMEDIA op grond van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan VANIMEDIA te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Afnemer aannemelijk maakt dat hij de schade onmogelijk eerder heeft kunnen melden.
e. De Afnemer is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de toegekende gebruikers/Domeinnaam, wachtwoorden en het e-mailadres. VANIMEDIA is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. VANIMEDIA is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de Afnemer op haar systemen worden geplaatst.
f. VANIMEDIA is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Afnemer die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Diensten van VANIMEDIA.
g. De Afnemer vrijwaart VANIMEDIA tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de Diensten van VANIMEDIA en/of het Internet door de Afnemer.

16. Verval van vorderingen

Alle rechtsvorderingen van de Afnemer jegens VANIMEDIA, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

17. Geschillen

a. Mocht de Afnemer een klacht hebben jegens VANIMEDIA dan dient de Afnemer deze klacht binnen 8 werkdagen schriftelijk aan VANIMEDIA voor te leggen en VANIMEDIA in de gelegenheid te stellen de klacht te verhelpen. Mocht dit niet binnen de door VANIMEDIA aangegeven tijd geschieden dan kan de Afnemer zich wenden tot het kantongerecht.
c. Alle Overeenkomsten die VANIMEDIA sluit zijn onderworpen aan Nederlands recht. Bij geschillen is de rechter van het Arrondissement Alkmaar bevoegd.

18. Slotbepalingen

a. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.
b. De Afnemer is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van VANIMEDIA, rechten en plichten uit deze voorwaarden of uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.
c. De Afnemer verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door VANIMEDIA van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde zover VANIMEDIA nakoming van de Overeenkomst met de Afnemer garandeert.
d. Wijzigingen in de bevoegdheid van de Afnemer, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover VANIMEDIA eerst van kracht worden nadat VANIMEDIA daarvan schriftelijk door Afnemer in kennis is gesteld.
e. De Afnemer is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan VANIMEDIA. De Afnemer kiest in haar relatie tot VANIMEDIA uitdrukkelijk domicilie op het laatste door Afnemer aan VANIMEDIA schriftelijk opgegeven adres.
f. De Afnemer dient ingeval van een mogelijk faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling VANIMEDIA hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.
g. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van VANIMEDIA (www.vanimedia.nl) en vandaar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door VANIMEDIA na een schriftelijk verzoek hiertoe.
h. VANIMEDIA heeft het recht ten allen tijde de bovenstaande voorwaarden te wijzigen en aan te passen. VANIMEDIA adviseert daarom de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.
i. Afnemer accepteert de meest recente voorwaarden die op de website van VANIMEDIA beschikbaar zijn.
j. Wanneer Afnemer persoonsgegevens van anderen via de systemen van VANIMEDIA verzamelt, opslaat of op andere manieren verwerkt, is Afnemer volgens de privacywetgeving verplicht een verwerkersovereenkomst met VANIMEDIA aan te gaan. De verwerkersovereenkomst hebben we voor u opgesteld en vindt u hier op onze website: vanimedia.nl/verwerkersovereenkomst